آرشیو - نمایشگاه 2018

بازتاب رسانه ای

News Bulletin-IRGS 2018
بولتن خبری شماره 3-نیمه اول مرداد
بولتن خبری شماره 2- نیمه دوم تیرماه
بولتن خبری شماره 1-نیمه اول تیرماه
بولتن نشست خبری 4 تیر ماه-هتل اسپیناس