آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات خبر

1397/7/29  |  کد خبر 176  |  چاپ  |  بازدید 63  |  برگزار کننده، گروه تانا

نتایج نظرسنجی نمایشگاه صنعت گاز ایران- شماره 2:

موافقت 86 درصدی با ضرورت برگزاری نمایشگاه تخصصی گاز و تاثیر مثبت آن در توسعه کشور

ارزیابی نظر بازديدكنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران که شهریور ماه برگزار شد، نشانگر موافقت 86 درصدی متخصصین با ضرورت برگزاری نمايشگاه گاز به صورت تخصصی و نقش موثر آن در توسعه صنعت گاز کشور در سطح ملی و بین المللی است.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS2018، برای دریافت نظر بازدیدکنندگان پیرامون ضرورت برپایی و تاثیرات این رویداد مهم، 6 موضوع مورد سوال قرار گرفت که عبارت بودند از: 1) به چه ميزان با ضرورت برگزاری نمايشگاه صنعت گاز به صورت تخصصی موافق هستيد؟ 2) برگزاري نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز در ايران چه تاثيری در تقويت جايگاه ايران در سطح بين­ الملل دارد؟ 3) به ­چه­ ميزان برگزاری نمايشگاه صنعت گاز در ارتقای جايگاه ايران در ميزباني رويدادهای انرژی در سطح بين ­الملل مؤثر است؟ 4) برگزاری نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز به چه ميزان در ارتقای جايگاه ايران در تجارت جهانی نقش آفرين است؟ 5) برگزاری نمايشگاه  بین ­المللی گاز به چه ميزان در معرفی دستاوردهای فناورانه، انتقال فناوری و حمايت از شركت های دانش بنيان موثر است؟ 6) برگزاری نمايشگاه های بين­ المللی به ويژه صنعت گاز به چه ميزان در توسعه اقتصادی كشور موثر است؟

بر پایه این گزارش تحلیل نظر بازدیدکنندگان تخصصی نمایشگاه در ارتباط با محورهای شش گانه ذکر شده موید آن است که ضرورت برگزاری 92%، تقویت جایگاه ایران در سطح بین الملل 86%، ارتقاء ایران در برگزاری رویدادهای انرژی 94% ، ارتقاء جایگاه ایران در تجارت جهانی 80%،  تاثیر در معرفی دستاوردهای فناورانه، انتقال فناوری و معرفی شرکت های دانش بنیان 84% و تاثیر در توسعه اقتصادی کشور 80%، با تجمیع سطح ارزیابی متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورد تاکید متخصصین صنعت گاز کشور است.

در ادامه گزارش جزییات تحلیلی این مطالعه ارائه می شود.

محور اول: ضرورت برگزاری نمايشگاه صنعت گاز به صورت تخصصی

از ميان نظرات پاسخ دهندگان،‌ گزينه های بسيار زياد،‌ متوسط، ‌زياد، خيلی كم و كم به ترتيب دارای درصد آرای 38،‌32، 22، 4، 2 و 2 می باشند. مجموع گزينه های بسيار زياد و زياد در مورد تخصصی برگزار شدن نمايشگاه گاز 60 درصد می باشد. در مقابل مجموع گزينه ­های كم و خيلی­ كم 6 درصد است. بدين ترتيب نسبت مجموع اين گزينه­ ها 10 به 1 مي­ باشد كه اين ميزان برابری نشان از اكثريت آرای بازديدكنندگان مبنی بر برگزاری نمايشگاه گاز به صورت تخصصی است.

نمودار شماره (1)- ضرورت برگزاری نمايشگاه گاز به صورت تخصصی

06

محور دوم: تاثير برگزاری نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز در جايگاه بين المللی ايران

دومين شاخص برگزاري نمايشگاه بين ­المللی گاز به تاثير آن در جايگاه بين ­المللی ايران اختصاص يافت. تمامی افراد تكميل­ كننده فرم، به اين پرسش پاسخ دادند. بر اساس نظرات بازديدكنندگان گزينه ­های بسيار زياد و زياد با درصد آرای مشابه 38 و 36 درصد بخش عمده ­ای از نظرات را به خود اختصاص دادند و بعد از آن به ترتيب گزينه های متوسط، ‌كم و خيلی كم به ترتيب با درصدهای 12، 10 و 4 قرار گرفتند. مجموع گزينه ­های بسيار زياد و زياد 74 درصد و نزديك به سه چهارم آرای بازديدكنندگان است.این رقم، 60 درصد بيشتر از مجموع نظرات كم و بسيار كم می باشد. اين تفاضل قابل توجه همراه با نسبت 5 برابري اين دو مجموع نشان از اهميت والای برگزاری نمايشگاه صنعت گاز در تاثيرگذاری جايگاه بين­ المللی ايران دارد.

نمودار شماره (2)- تاثير برگزاری نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز در جايگاه بين المللی ايران

07

محور سوم: تاثير برگزاری نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه بين­ المللی ايران در ميزبانی رويدادهای انرژی

سومين شاخص ارزيابی شده، به بررسی نقش برگزاری نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه بين­ المللی ايران در ميزبانی رويدادهای انرژی اختصاص يافت. تمامی بازديدكنندگانی كه در نظرسنجی شركت داشتند به اين سوال پاسخ دادند. نظر ثلث بازديدكنندگان به نقش بسيار زياد برگزاری نمايشگاه بين­ المللی ايران در ميزبانی رويدادهای انرژی، معطوف بود. به همين ميزان نیز بازديدكنندگان با سطح ارزیابی زياد بر موضوع صحه گذاشتند. ساير نظرات به ترتيب متوسط، كم و خيلی كم با درصد آراي 24، 4 و 2 است. مجموع گزينه­ های خيلی كم و كم تنها 6 درصد آرا می ­باشد. اين مجموع در كنار كسب آمار 36 درصدي زياد و 34 درصدی بسيار زياد نشان از نقش زياد برگزاری نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه بين ­المللی ايران در ميزبانی رويدادهای انرژی است.

نمودار شماره (3)- تاثير برگزاری نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه بين المللی ايران در ميزبانی رويدادهای انرژی

08

محور چهارم: ميزان نقش آفرينی برگزاری نمايشگاه بين ­المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه ايران در تجارت جهانی

چهارمين شاخص برگزاری نمايشگاه بين­ المللی گاز به ميزان نقش آفرينی برگزاری نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه ايران در تجارت جهانی اختصاص يافت. تمامی افراد تكميل ­كننده فرم، به اين پرسش پاسخ دادند. بر اساس نظرات بازديدكنندگان گزينه­ های بسيار زياد و زياد با در صد آرای مشابه 34 و 36 درصد، بخش عمده­ ای از نظرات را به خود اختصاص دادند و بعد از آن به ترتيب گزينه ­های متوسط،‌كم و خيلي كم به ترتيب با درصدهای 24، 4 و 2 قرار گرفتند. مجموع گزينه ها بسيار زياد و زياد 70 درصد و نزديك به سه چهارم آرای بازديدكنندگان است. این رقم، 64 درصد بيشتر از مجموع نظرات كم و بسيار كم می باشد. اين تفاضل قابل توجه همراه با نسبت 11 برابری اين دو مجموع نشان از نقش به سزای برگزاری نمايشگاه صنعت گاز در ارتقای جايگاه ايران در تجارت دارد.

نمودار شماره (4)- ميزان نقش آفرينی برگزاری نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز در ارتقای جايگاه ايران در تجارت جهانی

09

محور پنجم: ميزان تاثير برگزاری نمايشگاه بين المللی صنعت گاز در معرفی دستاوردهای فناورانه، انتقال فناوری و حمايت از شركت های دانش بنيان

پنجمين شاخص ارزیابی برگزاری نمايشگاه بين ­المللی گاز به ميزان نقش آفرينی آن در معرفی دستاوردهای فناورانه و حمايت از شركت های دانش بنيان پرداخته است. 96 درصد افراد تكميل كننده فرم، به اين پرسش پاسخ دادند. بر اساس نظرات بازديدكنندگان گزينه های زياد، بسيار زياد، متوسط، كم و خيلی كم به ترتيب با درصدهای 40، 26، 18،‌ 10 و 2 درصد نظرات بازديدكنندگان را به خود اختصاص دادند.

مجموع گزينه های بسيار زياد و زياد 66 درصد و نزديك به دو سوم آرای بازديدكنندگان است. در مقابل مجموع گزينه­ های خيلی كم و كم 12 درصد است. تفاضل 54 درصدی اين دو مجموع، نشان از اهميت تاثير گذاری این رویداد در معرفی دستاوردهای فناورانه، انتقال فناوری و حمايت از شركت های دانش بنيان است.

نمودار شماره(5)- ميزان تاثير برگزاری نمايشگاه بين المللی صنعت گاز در معرفی دستاوردهای فناورانه، انتقال فناوری و حمايت از شركت های دانش بنيان

10

محور ششم: ميزان تاثير برگزاری نمايشگاه ­های بين المللی صنعت گاز در توسعه اقتصادی كشور

هفتمين شاخص برگزاری نمايشگاه بين ­المللی گاز به ميزان نقش ­آفرينی برگزاری نمايشگاه در توسعه اقتصادی كشور اختصاص يافت. 94 درصد افراد تكميل كننده فرم، به اين پرسش پاسخ دادند. بر اساس نظرات بازديدكنندگان گزينه های بسيار زياد و زياد دارای آرای 32 و 24 درصد هستند كه مجموع آن­ها حدود نيمی از نظرات بازديدكنندگان را به خود اختصاص می ­دهد. مجموع گزينه­ های بسيار كم و كم 16 درصد و يك ششم کل نظرات بازديدكنندگان است. همچنين 24 درصد بازديدكنندگان نظری متوسط در مورد ميزان نقش­ آفرينی برگزاری نمايشگاه در توسعه اقتصادی كشور داشتند.

نمودار شماره (6)- ميزان تاثير برگزاری نمايشگاه های بين المللی، به ويژه صنعت گاز به چه ميزان در توسعه اقتصادی كشور

11

گزارش کامل نظرسنجی بازدیدکنندگان که از طریق http://gasshow.ir/fa/reports قابل مشاهده و دسترسی است.

موافقت 86 درصدی با ضرورت برگزاری نمایشگاه تخصصی گاز و تاثیر مثبت آن در توسعه کشور
خبرهای مشابه
نظرات