آرشیو - نمایشگاه 2018

جزئیات اطلاعیه

اطلاعیه شماره 7 – جانمایی غرفه ها و فضاهای نمایشی

1397/5/2

به اطلاع مشارکت کنندگان در نمایشگاه می رساند با عنایت به اینکه در نظر است برخی از تشکل ها و انجمن های تخصصی به صورت متمرکز و در یک فضای اختصاصی در نمایشگاه حضور یافتند و جانمایی غرفه ها با قطعیت فضاهای ذکر شده در قالب گروه کالایی میسر می باشد.

جانمایی غرفه شرکت کنندگان حداکثر تا 15 مرداد ماه جاری نهایی و از طریق پانل کاربری قابل دسترسی خواهد بود.