آرشیو - نمایشگاه 2018

گروه های کالایی و خدمات

گروه های تخصصی:
زیرگروه ها، کالا و خدمات:
اکتشاف و حفاری
تامین و عرضه گاز
ذخیره سازی گاز
تصفیه گازطبیعی برای تاسیسات گازی
انتقال و توزیع گاز
فناوری، تحقیق، توسعه و آموزش
طراحی، مشاوره و پیمانکاری صنعت گاز
صنایع، تجهیزات و وسائل گازسوز
تشخیص و ارزیابی گاز
ایمنی صنعتی و محیط زیست
سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون و تجهیزات ارتباطی
سایر