آرشیو - نمایشگاه 2018

تعرفه ها

رتبه نمایشگاه: A

بخش ریالی
سالن فضا(متر مربع) هزینه(متر مربع)
A4 5755
بدون تجهیزات: 1,300,000 ریال
با تجهیزات: 1,500,000 ریال
فضای باز: 700,000 ریال
A5 8661
A6 5755
فضای باز 5000
توضیحات هزینه های اعلام شده شامل هزینه تخصیص فضا، خدمات جانبی معمول در نمایشگاه ها و همچنین خدماتی است که مجری علاوه بر خدمات دریافتی از مرکز نمایشگاه های شهر آفتاب برای برگزاری هرچه بهتر و ارتقاء کیفی نمایشگاه ارائه می کند.

ملاحظات

1-  قیمت پایه تعرفه ها در جدول فوق برای غرفه یک طرف باز است.

2-  بنا به درخواست متقاضی برای غرفه دوطرف باز (صرفا برای متراژ بیش از 36 مترمربع)، در صورت امکان تامین، فضای درخواستی با لحاظ 10 درصد افزایش نسبت به قیمت مبنا، تخصیص داده می شود.

3-  بنا به درخواست متقاضی برای غرفه سه طرف باز (صرفا برای متراژ بیش از 60 مترمربع)، در صورت امکان تامین، فضای درخواستی با لحاظ 15 درصد افزایش نسبت به قیمت مبنا، تخصیص داده می شود.

4-  بنا به درخواست متقاضی برای غرفه چهار طرف باز (صرفا برای متراژ بیش از 100 مترمربع)، در صورت امکان فضای درخواستی با لحاظ 20 درصد افزایش نسبت به قیمت مبنا، تخصیص داده می شود.      

5-  در صورت امکان تخصیص غرفه بصورت های دو، سه و چهار طرف باز تامین خواهد شد. در غیراین صورت نزدیک ترین حالت درخواستی اختصاص می یابد.

6-  تمرکز جانمایی در سالن A5 برای غرفه های خودساز و مشارکت کنندگان خارجی می باشد.

7-  به هزینه ها مبلغ 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

بخش ارزی
نام طرح کلیپ مستر نرمال
مدل T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2
مترمربع(یورو) 285 290 290 275 280 295 285 260 265

1-  قیمت پایه ی تعرفه ها در جدول فوق برای غرفه یک طرف باز و شامل هزینه ی تخصیص فضا و هزینه ثبت نام، درج اطلاعات شرکت در کتاب و وب سایت نمایشگاه، درج لوگو در کتاب ( کنار نام شرکت) و ارائه خدمات جانبی معمول در نمایشگاه است.

2- غرفه های با تجهیزات در سه نوع با پارتیشن معمولی، طرح مستر و طرح کلیپ ارائه خواهد شد و هزینه فضا به طرح انتخابی بستگی دارد. نمونه تصاویر طرح ها در منوی مشارکت کنندگان، زیر منو غرفه سازان / شرکت سهلان نما/ نمونه کارها قابل مشاهده است.

3- خدمات صدور ویزا، رزرو هتل، ترانسپورت، ترخیص کالا، حمل و نقل کالا، پذیرایی میان وعده، تخصیص غرفه دار، مترجم، چاپ و ... از سوی ستاد برگزاری / نمایندگی ها قابل انجام است و هزینه مرتبط در صورت درخواست به متقاضی اعلام می شود.

4- حداقل متراژ برای بخش ارزی غرفه های ارزی/ ریالی، به ترتیب برای فضای سرپوشیده و باز، 9 و 15 مترمربع است.

5- تمرکز جانمایی در سالن A5برای غرفه های خودساز و مشارکت کنندگان خارجی می باشد.

6- به هزینه های ارزی مبلغ 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

فضای درخواستی

1-   بدون تجهیزات (حداقل 36 مترمربع) : 230 یورو

2- دو، سه و چهار طرف باز:

3-  فضای باز(حداقل 36 مترمربع): 130 یورو

4- با تجهیزات (حداقل 12 مترمربع) که طبق جدول زیر و بر اساس نوع غرفه مورد نظر از سوی متقاضی انتخاب می شود: